J-12-3-14_ข้อเขียนการเมืองในฐานะนักหนังสือพิมพ์รวมพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรก กุหลาบ สายประดิษฐ์ มนุษย์ไม่ได้กินแกลบ

รหัส J-12-3-14

ชื่อเรื่อง_ข้อเขียนการเมืองในฐานะนักหนังสือพิมพ์รวมพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรก กุหลาบ สายประดิษฐ์ มนุษย์ไม่ได้กินแกลบ

ชื่อผู้แต่ง   สุชาติ  สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ และหมายเหตุบรรณาธิการ

โรงพิมพ์  คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 100 ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) คณะอนุกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

ปีพิมพ์  มิถุนายน พศ. 2548