J-12-3-5-6_16ยอดนักเขียนไทยในอดีต

รหัส J-12-3-5-6

ชื่อเรื่อง_16ยอดนักเขียนไทยในอดีต

ชื่อผู้รวบรวม  ประภัสสร  เสวิกุล

เจ้าของ / สำนักพิมพ์ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์ พศ. 2545