J-12-3-8_บนเส้นทางหนังสือพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2

รหัส  J-12-3-8

ชื่อเรื่อง_บนเส้นทางหนังสือพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2

ชื่อผู้แต่ง  สมบูรณ์  วรพงษ์

สำนักพิมพ์ เพื่อนชีวิต

ปีพิมพ์  มิถุนายน พศ. 2534