j-12-4-19_บุคคลของโลกตะวันตก2 (หนังสือชุด เงาอดีต)

รหัส  j-12-4-19

เรื่อง_บุคคลของโลกตะวันตก2 (หนังสือชุด เงาอดีต)

ผู้เขียน  มานพ  ถนอมศรี

สำนักพิมพ์ สิปประภา

ปี พศ. 2547

เกล็ดความรู้ของโลกตะวันตกและชีวประวัติ / บุคคลสำคัญของโลกตะวันตก