j-12-4-27_พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการสื่อสาร-วันสื่อสารแห่งชาติ 2530 -4สิงหาคม

j-12-4-27_พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการสื่อสาร-วันสื่อสารแห่งชาติ 2530 -4สิงหาคม

เจ้าของ กรมไปรษณีย์โทรเลข

ปีพิมพ์ พศ. 2530