j-12-3-32_ตำนานชีวิต สมบูรณ์ วรพงษ์

j-12-3-32

_ตำนานชีวิต สมบูรณ์  วรพงษ์

สุภาพบุรุษนักเขียน - นักหนังสือพิมพ์

พิมพ์อภินันท์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชีวิตผ่านพ้น 75ปี

คณะผู้จัดทำ  ยุพดี  ตันติทวีโชค, วาสนา  ชูรัตน์, สุกานดา  มั่นดี

โรงพิมพ์  บ.ชนนิยม จก.