k-13-1-10_พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวกับการเพ่ิมความสมดุลในการพัฒนา

k-13-1-10_พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวกับการเพ่ิมความสมดุลในการพัฒนา

จัดทำโดย  รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์