k-13-1-7_ครองธรรม ครองไทย

k-13-1-7_ครองธรรม ครองไทย

คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จัดทำโดย คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

คำประพันธ์โดย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

ปีพิมพ์ พศ. 2551