k-13-1-8_สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย

k-13-1-8_สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย

จัดทำโดย ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์  พศ. 2556