k-13-1-6_ออมสินของแผ่นดิน

k-13-1-6_ออมสินของแผ่นดิน

ธนาคารออมสินจัดพิมพ์เทิดพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง

9 เมษายน 2555