k-13-3-1_ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

k-13-3-1_ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ผู้จัดทำ นาวาเอก อิทธิพล เพ็ชรราม และคณะ

สำนักพิมพ์ บ.อมรินพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จก.(มหาชน)

ปีพิมพ์ พศ. 2562