K-12-5-2_พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พศ. 2542

รหัส K-12-5-2

ชื่อเรื่อง_พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พศ. 2542

ชื่อผู้แต่ง ราชบัณฑิตยสถาน

สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์

ปีพิมพ์ พศ. 2546