K-12-6-23_สมุดโทรศัพท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พศ. 2550

รหัส  K-12-6-23

ชื่อเรื่อง_สมุดโทรศัพท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พศ. 2550

สำนักพิมพ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปีพิมพ์  พศ. 2550