K-12-6-12_ทำเนียบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

รหัส K-12-6-12

ชื่อเรื่อง_ทำเนียบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

เจ้าของ กองวิชาการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักพิมพ์ กรมประชาสัมพันธ์

ปีพิมพ์  กันยายน พศ. 2524