K-12-6-11_ทำเนียบสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พศ. 2544

รหัส K-12-6-11

ชื่อเรื่อง_ทำเนียบสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พศ. 2544

สำนักพิมพ์ ประกาศ รายชื่อในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2544

ปีพิมพ์  พศ. 2544