K-12-6-10_ทำเนียบวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนบน

รหัส K-12-6-10

ชื่อเรื่อง_ทำเนียบวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนบนโดยชุมชนของชุมชนเพื่อชุมชน

เจ้าของ เครือข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ

สำนักพิมพ์  สำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)

ปีพิมพ์  ธันวาคม พศ. 2548