K-12-6-8_ทำเนียบสื่อมวลชนท้องถิ่น

รหัส  K-12-6-8

ชื่อเรื่อง_ทำเนียบสื่อมวลชนท้องถิ่น

เจ้าของ โครงการสัมมนาสื่อมวลชนท้องถิ่น และหอกระจายข่าว เรื่องการกระจายอำนาจและการเลือกตั้งท้ัองถิ่น

วันที่ 2-27 กันยายน พศ. 2545

สำนักพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ปีพิมพ์   พศ. 2545