K-12-6-4_ทำเนียบองค์กรและหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

รหัส K-12-6-4

ชื่อเรื่อง_ทำเนียบองค์กรและหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

เจ้าของ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม