l-14-2-41_สืบจากศพ

l-14-2-41_สืบจากศพ

โดย พ.ญ. พรทิพย์  โรจนสุนันท์

บรรณาธิการ  ปรียาธร  พิทักษ์วรรัตน์

โรงพิมพ์ คลินิกบ้านและสวน

ปีพิมพ์  ครั้งที่18 มิ.ย. 2544

มุมมองพิเศษจากหมอผ่าศพหญิง "เดี่ยวมือหนึ่ง" แห่งวงการนิติเวชวิทยาเมืองไทย