l-14-4-24_ แม่จันสายน้ำที่ผันเปลี่ยน

l-14-4-24_ แม่จันสายน้ำที่ผันเปลี่ยน

ผู้เขียน   เตือนใจ  ดีเทศน์

บรรณาธิการ   สุจิตรา  สุดเดียวไกร

โรงพิมพ์  สำนักพิมพ์เทียนวรรณ

ปีพิมพ์ ครั้งที่ 1  พ.ค.  2528