l-14-4-29-เพียงความเคลื่อนไหว – Mere Movement

l-14-4-29-เพียงความเคลื่อนไหว - Mere Movement

ผู้แต่ง  เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์

ฉบับ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

รวมกวีนิพนธ์ รางวัล ซีไร้ท์

วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน

ผู้จัดทำ  ถวิล  มนัสน้อม, ตั๊ก  ฐิติบรรณ

โรงพิมพ์ เคล็ดไทย