L-14-4-26_ส่องตะเกียง ปรํชญาเต๋า ปริศนาเซ็น

L-14-4-26_ส่องตะเกียง ปรํชญาเต๋า ปริศนาเซ็น

คูณธรรมของนักบริหาร นักปกครอง และความเป็นมนุษย์ที่แท้

 

ผู้เขียน  ล.เสถียรสุต  เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์

พิมพ์ครั้งที่ 2  ปี 2525 โดย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จัดพิมพ์แจกในงานวันเกิดที่นครราชสีมา

พิมพ์ครั้งที่ 3 ปี 2526