L-14-4-27_ดอกหญ้าเหนือผืนดิน

L-14-4-27_ดอกหญ้าเหนือผืนดิน

ชื่อผู้เขียน    ชมัยภร  แสงกระจ่าง

จัดทำโดย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีพิมพ์   พ.ศ. 2559

(จัดพิมพ์ในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา  สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในวาระ 100 ปี ชาตกาล 9 มีนาคม 2559)