L-14-2-1_ไฟเย็น

รหัส  L-14-2-1

ชื่อเรื่อง_ไฟเย็น

ผู้แต่ง  เสนีย์  เสาวพงศ์

สำนักพิมพ์ แพรวสำนักพิมพ์ พศ. 2537

บทย่อ
การปฎิวัติอันเป็นธรรมดาสามัญในลาตินอเมริกาและความรักที่เย็นเหมือนไฟ หลั่งไหลเหมือนหินโดยศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2533