L-14-2-4_คู่มือมนุษย์

รหัส  L-14-2-4

ชื่อเรื่อง_คู่มือมนุษย์

ผู้แต่ง  พุทธทาสภิกขุ

สำนักพิมพ์ ธรรมสภา

บทย่อ
ข้าพเจ้าขอแสดงความหวังอย่างยิ่งไว้ในที่นี้ด้วยว่า หนังสือเล่มนี้จักเป็นบันไดชั้นต้นหรือเป็นหนังสือเล่มแรกที่ถ้าศึึกษาให้ละเอียดละออแล้ว จะสะดวกแก่การศึกษาธรรมะในชั้นสูงเรื่องอื่นๆ ที่ข้าพเจ้าเคยแสดงไว้ในที่ต่างๆสืบไปโดยแน่นอน .. พุทธทาสภิกขุ