L-14-2-12_กุหลาบ สายประดิษฐ์ มนุษย์ไม่ได้กินแกลบ

รหัส  L-14-2-12_

ชืื่อเรื่อง กุหลาบ สายประดิษฐ์ มนุษย์ไม่ได้กินแกลบ

บรรณาธิการ สุชาติ  สวัสดิ์ศรี

ข้อเขียนการเมืองในฐานะนักหนังสือพิมพ์รวมพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรก

สำนักพิมพ์ คณะกรรมการอำนวยการการจัดงาน 100 ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) พศ. 2548