L-14-2-15_เรื่องสั้นคัดสรร ชุด2-ตุลาวรรณกรรมเรื่องสั้น

รหัส  L-14-2-15

ชื่อเรื่อง_เรื่องสั้นคัดสรร ชุด2-ตุลาวรรณกรรมเรื่องสั้น

สำนักพิมพ์ มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา

หนังสือชุด ตุลาวรรณกรรม ฉลองครบรอบ 30 ปี 14 ตุลา 2516-2546