L-14-2-21_ผกายพรึก

รหัส L-14-2-21

ชื่อเรื่อง _ผกายพรึก -รวม 11 เรื่องสั้นคัดสรร จากนักศีกษาสาขาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สำนักพิมพ์ บ้านวารสาร พศ. 2549