L-14-2-23_ขงเบ้ง

รหัส L-14-2-23

ชื่อเรื่อง_ขงเบ้ง

เรียบเรียงจากเอกสาร และบันทึกสำคัญทางประวัติศาสตร์ ปรัีชญานิพนธ์และชีวะประวัติของขงเบ้ง

โดย  เธียรชัย  เอี่ยมวรเมธ