L-14-3-3_พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน

รหัส  L-14-3-3

ชื่อเรื่อง_พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน

ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักพิมพ์ แพร่พิทยา  พศ. 2508