L-14-3-5_ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

รหัส  L-14-3-5

ชื่อเรื่อง_ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ผู้แต่ง  พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

สำนัำกพิมพ์  พิมพ์เป็นธรรมทาน พศ. 2539

บทย่อ
พระพุทธศาสนาแสดงธรรมเหล่านี้ เป็นกลางๆ ไม่บังคับให้ทำ และไม่ขู่ด้วยการลงโทษ ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่บังคับใครสอนให้รู้ว่า ความจริงเป็นอย่างนั้น การกระทำแล้วเกิดผลดีหรือผลเสีย ก็เป็นไปตามธรรมดาของมันเอง เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถพิจารณาด้วยสติปัญญาของตนเอง...

หลักกรรมในพระพุทธศาสนานี้ ท่านสอนไว้เพื่ออะไรที่เราเห็นชัดก็คือ เพื่อไม่ให้แบ่งคนโดยชาติกำเนิด ให้แบ่งโดยความประพฤติโดยการกระทำ...

ประการต่อไป ท่านสอนหลักกรรมเพื่อให้รู้จักพึ่งตนเองไม่ฝากโชคชะตาไว้กับปัจจัยภายนอก ไม่ให้หวังผลจากการอ้อนวอนนอนคอยโชค ให้หวังผลจากการกระทำ หลักกรรมในพระพุทธศาสนาสอนว่า ความสำเร็จเกิดขึ้นจากการกระทำตามทางของเหตุผล...