L-14-3-16_โคลงดั้นปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน

รหัส L-14-3-16

ชื่อเรื่อง_โคลงดั้นปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน

ผู้แต่ง  พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สถิต ณ วัพระเชตุพน วิมลมังคลาราม ราชวรวิหาร

สำนักพิมพ์ กองทุนสมเด็จพระสังฆราช 17