L-14-3-20_สวนหลวงทิพย์กวี

รหัส  L-14-3-20

ชื่อเรื่อง_สวนหลวงทิพย์กวี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

สำนักพิมพ์ ด่านสุทธาการพิมพ์ พศ. 2533