L-14-3-23_รวมภาพถ่ายเอกรงค์ 5 ทศวรรษ จากมุมกล้องและห้องมืด

รหัส L-14-3-23

ชื่อเรื่อง_รวมภาพถ่ายเอกรงค์ 5 ทศวรรษ จากมุมกล้องและห้องมืด

โดย  จิตต์  จงมั่นคง ศิลปินแห่งชาติ

สำนักพิมพ์ บ.อิมเมจ พัีบลิชชิ่ง พศ. 2539