L-14-4-1_จิตรกรรมฝาผนังนิทานชาดก (พระเจ้า 500 ชาติ)

รหัส L-14-4-1

ชื่อเรื่อง_จิตรกรรมฝาผนังนิทานชาดก (พระเจ้า 500 ชาติ)

เจ้าของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โรงพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว

ปีพิมพ์  พศ. 2540