l-14-4-6_ประมวลาภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รหัส  l-14-4-6

ชื่อเรื่อง_ประมวลาภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จัดทำโดย สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์

สำนักพิมพ์  บ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)

ปีพิมพ์ พศ. 2552  เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 63 ปี