l-14-4-8_มืดจริงหนอ

รหัส  l-14-4-8

ชื่อเรื่อง_มืดจริงหนอ

ชื่อผู้แต่ง  เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์

สำนักพิมพ์  ศิลปาบรรณาคาร และบูรพาสาส์น

ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2 มีนาคม พศ. 2535