สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ รับสมัครนักเขียนโครงการหนังสือเล่ม “เส้นทางคนหนังสือพิมพ์”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ รับสมัครนักเขียนโครงการหนังสือเล่ม “เส้นทางคนหนังสือพิมพ์”

ว่าที่ร้อยตรีกานต์ เหมสมิติ กรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ในฐานะผู้จัดการ โครงการหนังสือเล่ม “เส้นทางคนหนังสือพิมพ์” ” กล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะตรงกับวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙  สมาคมฯจะได้รวบรวมชีวประวัติ ผลงานและเรื่องราวการต่อสู้ ความยากลำบากในชีวติการทำงาน รวมไปถึงแนวทางการฟันฝ่าปัญหาต่างๆ จนประสบความสำเร็จของนักหนังสือพิมพ์ โดยการถอดบทเรียนจากบรรดาผู้อาวุโสในวงการหนังสือพิมพ์ หนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วยบทรายงานที่สะท้อนภาพการทำงานของนักหนังสือพิมพ์อาวุโสในอดีตจนถึงปัจจุบันกว่า ๒๐ คน

โดยนักเขียน  ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑. สนใจในประวัติการทำหน้าที่ของนักหนังสือพิมพ์  ๒. มีผลงานในลักษณะสกู๊ป (แนบผลงานมาให้คณะกรรมการมาอย่างน้อย ๑ ชิ้น)  ๓. สามารถส่งงานได้ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว จะมีการหารือและวางแผนงานร่วมกับบรรณาธิการเล่ม

สำหรับนักเขียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้ส่งประวัติพร้อมแนบผลงานสกู๊ปมาที่tjareporter@gmail.com ภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รับสมัครนักเขียนโครงการหนังสือเล่ม “เส้นทางคนหนังสือพิมพ์”

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะตรงกับวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙  จึงเป็นวาระอันดียิ่งที่สมาคมฯจะได้รวบรวมชีวประวัติ ผลงานและเรื่องราวการต่อสู้ ความยากลำบากในชีวติการทำงาน รวมไปถึงแนวทางการฟันฝ่าปัญหาต่างๆ จนประสบความสำเร็จของนักหนังสือพิมพ์ โดยการถอดบทเรียนจากบรรดาผู้อาวุโสในวงการหนังสือพิมพ์ หนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วยบทรายงานที่สะท้อนภาพการทำงานของนักหนังสือพิมพ์อาวุโสในอดีตจนถึงปัจจุบันกว่า ๒๐ คน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรวบรวมประวัตินักหนังสือพิมพ์ที่มีบทบาทในการริเริ่มและพัฒนาวงการ

๒. เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัตินักหนังสือพิมพ์อาวุโส

 

บรรณาธิการเล่ม

นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป      ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาการเขียน  อดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจและเป็นเจ้าของผลงานการเขียนแนวสามก๊ก

 

ภารกิจนักเขียน

๑.     ติดต่อนักหนังสือพิมพ์อาวุโสเพื่อขอสัมภาษณ์

๒.     สัมภาษณ์และเขียนงานในลักษณะสกู๊ป

๓.     ถ่ายภาพประกอบและหาข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่มีประเด็นที่ต้องอธิบาย (Sidebar)

๔.     รวบรวมชีวประวัตินักหนังสือพิมพ์อาวุโสที่ไปสัมภาษณ์ (Biography)

๕.     นักเขียนสามารถเสนอชื่อนักหนังสือพิมพ์ที่ต้องการไปสัมภาษณ์ได้ หรือเลือกจากรายชื่อที่สมาคมฯจัดเตรียมไว้ก็ได้

คุณสมบัติของนักเขียน

๑.     สนใจในประวัติการทำหน้าที่ของนักหนังสือพิมพ์

๒.     มีผลงานในลักษณะสกู๊ป (แนบผลงานมาให้คณะกรรมการมาอย่างน้อย ๑ ชิ้น)

๓.     สามารถส่งงานได้ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว จะมีการหารือและวางแผนงานร่วมกับบรรณาธิการเล่ม

ค่าตอบแทน

นักเขียน ๑ คน สามารถรับงานเขียนได้ไม่เกิน ๒ เรื่อง ราคาเรื่องละ ๓,๐๐๐ บาท

 

ขั้นตอนการสมัครเป็นนักเขียน

๑.     ส่งประวัติพร้อมแนบผลงานสกู๊ปมาที่ tjareporter@gmail.com ภายใน ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘

๒.     คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมฯ จะทำหน้าที่คัดเลือกนักเขียน แล้วจะประกาศรายชื่อผ่านทาง www.tja.or.th ภายในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

 

ระยะเวลาดำเนินการ

มิถุนายน – ตุลาคม ๒๕๕๗

มิถุนายน                        ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักเขียน

กรกฎาคม                      ประชุมร่วมกับบรรณาธิการ

กรกฎาคม-สิงหาคม        สัมภาษณ์และเขียนงาน

กันยายน                        บรรณาธิการจัดทำต้นฉบับ ออกแบบจัดพิมพ์

ตุลาคม                         แถลงข่าวเปิดตัวและเผยแพร่หนังสือ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ /  www.tja.or.th / tjareporter@gmail.com

 

ที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษาโครงการ            นายขุนทอง ลอเสรีวนิช                            บรรณาธิการหนังสือ “คือคนหนังสือพิมพ์”

ที่ปรึกษาโครงการ            นายยุทธนา นวลจรัส                               อดีตกรรมการบริหาร สมาคมฯ

ประธานโครงการ            นายวันชัย วงศ์มีชัย                                 นายก สมาคมฯ

ผู้จัดการโครงการ            ว่าที่ร้อยตรีกานต์ เหมสมิติ                        นายทะเบียน สมาคมฯ

บรรณาธิการเล่ม             นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

กองบรรณาธิการ นายชัยฤทธิ์ ยมเปี่ยม                               กรรมการบริหาร สมาคมฯ

กองบรรณาธิการ นางสาวน.รินี เรืองหนู                              กรรมการบริหาร สมาคมฯ

เลขานุการโครงการ          นางสาวเทียมใจ ทองเมือง                       ผู้จัดการ สมาคมฯ

ประสานงานโครงการ      นางสาวขนิษฐา สุขโกมล                         ผู้ช่วยผู้จัดการ สมาคม

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@