สมาคมนักข่าวฯ;รับสมัครนักเขียนโครงการหนังสือเล่ม “ครูนักข่าว”

นางสาวชุติมณฑ์ ศรีขำ เลขาธิการ สมาคมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ในฐานะผู้จัดการโครงการหนังสือเล่ม “ครูนักข่าว” กล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะตรงกับวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘  สมาคมฯจะได้รวบรวมชีวประวัติ ผลงานและบทเรียนการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน โดยการถอดบทเรียนจากบรรดาผู้อาวุโสในวงการหนังสือพิมพ์ โดยหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วยบทรายงานที่สะท้อนภาพการทำงานของนักหนังสือพิมพ์อาวุโสในอดีตจนถึงปัจจุบันกว่า ๒๐ คนและจะมีบทรายงานที่ไล่เรียงประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพขององค์กรสื่อ

ขณะนี้ได้ประกาศรับสมัครนักเขียน  ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑.      สนใจในประวัติการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของนักหนังสือพิมพ์ ๒.        มีผลงานในลักษณะสกู๊ป (แนบผลงานมาให้คณะกรรมการมาอย่างน้อย ๑ ชิ้น) และ๓.สามารถส่งงานได้ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว จะมีการหารือและวางแผนงานร่วมกับบรรณาธิการเล่ม สำหรับนักเขียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ให้ส่งประวัติพร้อมแนบผลงานสกู๊ปมาที่ tjareporter@gmail.com ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รับสมัครนักเขียนโครงการหนังสือเล่ม “ครูนักข่าว”

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะตรงกับวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘  จึงเป็นวาระอันดียิ่งที่สมาคมฯจะได้รวบรวมชีวประวัติ ผลงานและบทเรียนการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน โดยการถอดบทเรียนจากบรรดาผู้อาวุโสในวงการหนังสือพิมพ์ โดยหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วยบทรายงานที่สะท้อนภาพการทำงานของนักหนังสือพิมพ์อาวุโสในอดีตจนถึงปัจจุบันกว่า ๒๐ คนและจะมีบทรายงานที่ไล่เรียงประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพขององค์กรสื่อ

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรวบรวมประวัตินักหนังสือพิมพ์อาวุโสที่มีบทบาทในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ

๒. เพื่อถอดบทเรียนการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ

๓. เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัตินักหนังสือพิมพ์อาวุโส

๔. เพื่อบันทึกบทเรียนการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพขององค์กรสื่อ

 

บรรณาธิการเล่ม

คุณขุนทอง ลอเสรีวนิช อดีตกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย และอดีตบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ

ภารกิจนักเขียน

๑.     ติดต่อนักหนังสือพิมพ์อาวุโสเพื่อขอสัมภาษณ์

๒.     สัมภาษณ์และเขียนงานในลักษณะสกู๊ป

๓.     ถ่ายภาพประกอบและหาข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่มีประเด็นที่ต้องอธิบาย (Sidebar)

๔.     รวบรวมชีวประวัตินักหนังสือพิมพ์อาวุโสที่ไปสัมภาษณ์ (Biography)

๕.     นักเขียนสามารถเสนอชื่อนักหนังสือพิมพ์ที่ต้องการไปสัมภาษณ์ได้ หรือเลือกจากรายชื่อที่สมาคมฯจัดเตรียมไว้ก็ได้

ประเด็นในการสัมภาษณ์

๑.     ประสบการณ์เชิงวิชาชีพ

๒.     บทบาทในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ

๓.     สิ่งที่จะฝาก “คมคิด”  ให้นักข่าวรุ่นปัจจุบัน

 

คุณสมบัติของนักเขียน

๑.     สนใจในประวัติการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของนักหนังสือพิมพ์

๒.     มีผลงานในลักษณะสกู๊ป (แนบผลงานมาให้คณะกรรมการมาอย่างน้อย ๑ ชิ้น)

๓.     สามารถส่งงานได้ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว จะมีการหารือและวางแผนงานร่วมกับบรรณาธิการเล่ม

 

ค่าตอบแทน

นักเขียน ๑ คน สามารถรับงานเขียนได้ไม่เกิน ๒ เรื่อง ราคาเรื่องละ ๓,๐๐๐ บาท

 

ขั้นตอนการสมัครเป็นนักเขียน

๑.     ส่งประวัติพร้อมแนบผลงานสกู๊ปมาที่ tjareporter@gmail.com ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

๒.     คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมฯ จะทำหน้าที่คัดเลือกนักเขียน แล้วจะประกาศรายชื่อผ่านทาง www.tja.or.th ภายในวันที่ ๔ กรกกฎาคม ๒๕๕๗

ระยะเวลาดำเนินการ

มิถุนายน – ตุลาคม ๒๕๕๗

มิถุนายน                        ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักเขียน

กรกฎาคม                      ประชุมร่วมกับบรรณาธิการ

กรกฎาคม-สิงหาคม        สัมภาษณ์และเขียนงาน

กันยายน                        บรรณาธิการจัดทำต้นฉบับ ออกแบบจัดพิมพ์

ตุลาคม                         แถลงข่าวเปิดตัวและเผยแพร่หนังสือ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ /  www.tja.or.th / tjareporter@gmail.com

ประธานโครงการ            นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์                นายก สมาคม

ผู้จัดการโครงการ            นางสาวชุติมณฑ์ ศรีขำ                เลขาธิการ สมาคมฯ

เลขานุการโครงการ          นางสาวเทียมใจ ทองเมือง            ผู้จัดการ สมาคม

ประสานงานโครงการ      นางสาวขนิษฐา สุขโกมล             ผู้ช่วยผู้จัดการ สมาคม

บรรณาธิการเล่ม             นายขุนทอง ลอเสรีวนิช