m-14-1-30_โจโฉ ผู้ไม่ยอมให้โลกทรยศ-สามก๊ก ฉบับวณิพก

m-14-1-30_โจโฉ ผู้ไม่ยอมให้โลกทรยศ-สามก๊ก ฉบับวณิพก

โดย  ยาขอบ

บรรณาธิการฝ่ายบริหารโครงการ  ช่วย  พูลเพิ่ม

ที่ปรึกษาและเอื้อเฟื้อต้นฉบับ  อาจิณ  จันทรัมพร

ที่ปรึกษา  สมบัติ   พลายน้อย

โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ดอกหญ้า

ปีพิมพ์   ครั้งที่เก้า  ก.ค. 2535