M-14-1-8_วิพากษ์ลักธิมาร์กซ์ กลุ่มซ้ายใหม่ในผรั่งเศส

รหัส  M-14-1-8

ชื่อเรืี่อง_วิพากษ์ลักธิมาร์กซ์ กลุ่มซ้ายใหม่ในผรั่งเศส

ผู้แปลและเรียบเรียง  กาญจนา แก้วเทพ

สำนักพิมพ์ คลัง พศ. 2528