ประเภทของการพาดหัวข่าวการเมืองหน้าหนึ่ง-ผศ.ดร. เยาวภา บัวเวช

เรื่อง : ประเภทของการพาดหัวข่าวการเมืองหน้าหนึ่ง
ผู้ศึกษา :ผศ.ดร. เยาวภา  บัวเวช
กรรมการที่ปรึกษา :รศ.มาลี  บุญศิริพันธ์
ปี :2552

บทคัดย่อ
คำสำคัญ:    ประเภทของการพาดหัวข่าวการเมืองหน้าหนึ่ง


เอกสารงานวิชาการฉบับนี้  เป็นการศึกษาเอกสาร (content analysis) และกฤตภาคออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความถี่ในการนำเสนอข่าวการเมืองหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์คุณภาพและหนังสือพิมพ์ปริมาณ  ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม  2549 และเพื่อศึกษาประเภทของการพาดหัวข่าวการเมืองหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์คุณภาพและหนังสือพิมพ์ปริมาณ  ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม  2549 สถิติที่ใช้ในการศึกษา ใช้ค่าร้อยละ (percentage)

ผลการศึกษาพบว่า ประเภทของการพาดหัวข่าวการเมืองหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน พบว่า  พาดหัวข่าวแบบหลายชุด  พาดหัวข่าวแบบหัวตอนหรือหัวรอง  พาดหัวข่าวแบบปิรามิดหัวกลับ  พาดหัวข่าวแบบฐานเจดีย์ และพาดหัวข่าวแบบบรรทัดกลางสั้น  คิดเป็นร้อยละ  69.23, 23.08  และ  7.69 ตามลำดับ  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พบว่า  พาดหัวข่าวแบบหลายชุด  พาดหัวข่าวแบบหัวตอนหรือหัวรอง   และพาดหัวรูปแบบอื่น ๆ   คิดเป็นร้อยละ  89.47,  5.23 และ 5.23    ตามลำดับ และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พบว่า  พาดหัวข่าวแบบหลายชุด  และพาดหัวข่าวแบบหัวตอนหรือหัวรอง      คิดเป็นร้อยละ  66.67 และ 33.33    ตามลำดับ

 

(ดาวโหลดเอกสารวิจัยต้นฉบับ)