สื่อมวลชนกับการนำเสนอข่าวคดีปกครอง-นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์

เรื่อง: สื่อมวลชนกับการนำเสนอข่าวคดีปกครอง
ผู้ศึกษา :    นายชำนาญ  ทิพยชนวงศ์
กรรมการที่ปรึกษา :    นายเรืองชัย  ทรัพย์นิรันดร์
ปี  : ๒๕๕๒

บทคัดย่อ

ศาลปกครอง องค์กรฝ่ายตุลาการที่มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมทางปกครองจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒

กาลเวลาผ่านมาเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิดสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน (Council of State) เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๑๗ ให้ทำหน้าที่อำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้แก่ประชาชนเฉกเช่นศาลปกครองในปัจจุบัน กาลเวลากว่า ๑๒๗ ปีผ่านไป ศาลปกครองจึงได้เปิดทำการขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔

เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย การเผยแพร่ความรู้ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง เป็นเรื่องที่ต้องมีการพัฒนาการเรียนรู้และส่งผ่านข้อมูล โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่
การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับคดีปกครอง ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อาจมีข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนได้

การทำความเข้าใจการเรียนรู้ต่อกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองของสื่อมวลชน จะช่วยทำให้การสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่มีต่อสาธารณชน มีความชัดเจน มีรายละเอียดและความถูกต้องมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลเป็นการร่วมกันเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมของเรา

การศึกษาในหัวข้อเรื่องสื่อมวลชนกับการนำเสนอข่าวคดีปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจในเนื้อหาเบื้องต้นที่ถูกต้อง เกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครอง ให้กับสื่อมวลชน ในการทำหน้าที่ป้อนข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และการดำเนินงานในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครอง อีกทั้งเป็นการป้องกันมิให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวอันอาจเข้าข่ายการละเมิดอำนาจของศาลปกครองเช่นเดียวกับศาลยุติธรรม และสามารถรับทราบช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครองอีกด้วย

การศึกษาผลงานในครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาเอกสาร โดยศึกษาประเด็นตัวอย่างการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนทางหนังสือพิมพ์รายวันฉบับต่าง ๆ การเสนอข่าวทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์เกี่ยวกับคดีปกครอง และศึกษาข้อกฎหมายตามหลักกฎหมายว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๓

สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับ จะทำให้สื่อมวลชนและประชาชนผู้สนใจได้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครองและกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามหลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองได้อย่างถูกต้อง สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนถูกต้อง และมีข้อมูลรายละเอียดมากยิ่งขึ้น

โดยสรุปการศึกษาผลงานครั้งนี้ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย กับสำนักงานศาลปกครอง สามารถร่วมมือกันจัดหลักสูตรระยะสั้นให้แก่สื่อมวลชนที่สนใจ เพื่อเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ในประเด็นเรื่องที่ได้ทำการศึกษานี้ โดยที่ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเข้ารับการศึกษาความรู้เกี่ยวกับคดีปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง การดูงานของศาลปกครอง และเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับผู้บริหารศาลปกครอง เพื่อร่วมกันสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป

(ดาวโหลดไฟล์ต้นฉบับได้ที่นี้่)