การสร้างชุมชนคนจิตอาสาผ่านสื่อวิทยุ สวพ. FM 91-นางผ่องใส ศรีวังพล

เรื่อง การสร้างชุมชนคนจิตอาสาผ่านสื่อวิทยุ สวพ. FM 91
ผู้ศึกษา    นางผ่องใส  ศรีวังพล
กรรมการที่ปรึกษา    ดร. กนกกาญจน์  อนุแก่นทราย
ปี : 2552


บทคัดย่อ
การสร้างชุมชน / คนจิตอาสาผ่านสื่อวิทยุ  ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงบทบาทของสถานีวิทยุ สวพ. FM 91 ในการสร้างชุมชนคนจิตอาสา รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค้นหาคนทำความดีไว้เป็นกระแสสังคมรับรู้ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ชุมชนคนจิตอาสาผ่านสื่อวิทยุ จำนวน 151 คน จากบุคคลหลายอาชีพ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการทำความดี คติประจำใจของชุมชนคนจิตอาสาและบุคคลตัวอย่าง อันดับแรก มีแรงบันดาลใจมาจากต้องการทำเพื่อถวายในหลวง  คิดเป็นร้อยละ 86.09 และคติประจำใจของชุมชนคนจิตอาสาและบุคคลตัวอย่าง อันดับแรกการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 25.82  โดยพฤติกรรมการปฏิบัติของชุมชนคนจิตอาสา ในการเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆ  ของสถานีวิทยุ สวพ. FM 91  อันดับแรกเป็นผู้ที่ให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อมชุมชนเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมเอื้ออาทร คิดเป็นร้อยละ 60.92  ส่วนความคิดเห็นและอุปสรรคในการดำเนินงานของผู้บริหารโครงการ สถานีวิทยุ สวพ. FM 91 การได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ ในการสร้างกระแสไม่ว่าจะเป็นทีวี หนังสือพิมพ์ และหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นกระแสของสังคมในระดับชาติจะดียิ่งขึ้น

สำหรับข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา เสนอว่าควรมีการเผยแพร่ และยกย่องเชิดชูเกียรติพลเมืองดีที่ทำความดีให้สาธารณชน   ได้ทราบ และให้เป็นกระแสเพื่อคนส่วนมากจะได้ถือปฏิบัติและเป็นแบบอย่างในการทำหน้าที่พลเมืองดี มีความเสียสละ มีน้ำใจ อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเป็นการเพิ่มพูนให้มีผู้กระทำความดีมากยิ่งขึ้น พื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ   ส่วนการสร้างชุมชน คนจิตอาสาผ่านสื่อสถานีวิทยุและสื่ออื่นๆ ควรสนับสนุนเป็นวาระแห่งชาติของทุกหน่วยงานทั้งของรัฐและองค์กรเอกชน เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนทุกคนมีความตระหนักในด้านความรักสามัคคี ด้านความเอื้อเฟื้อเสียสละต่อส่วนรวม  รวมทั้งเสนอให้มีการทำวิจัยต่อยอดจากเรื่อง การสร้างชุมชนคนจิตอาสาไปสู่ “การให้เป็นการบรรลุธรรม”

(ดาวโหลดไฟล์ต้นฉบับได้ที่นี้)