การใช้สื่อพื้นบ้านในการสื่อสารทางการเมือง ศึกษากรณีหมอลำ-นายภัทรวุธ บุญประเสริฐ

เรื่อง:  การใช้สื่อพื้นบ้านในการสื่อสารทางการเมือง ศึกษากรณีหมอลำ
ผู้ศึกษา    : นายภัทรวุธ  บุญประเสริฐ
กรรมการที่ปรึกษา    ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล  
ปี : 2552

บทคัดย่อ

เอกสารวิชาการชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการใช้หมอลำ ซึ่งเป็นสื่อพื้นบ้านประจำภาคอีสานอีกแขนงหนึ่งในการสื่อสารทางการเมืองว่ามีบทบาทอย่างไรต่อวิถีชีวิตของประชาชนชาวภาคอีสานอดีต  เพื่อจะนำไปสู่การอนุรักษ์สื่อพื้นบ้านประเภทนี้ให้คงอยู่สืบไป

จากการศึกษาพบว่า  ประวัติศาสตร์หมอลำเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นสื่อพื้นบ้านอีกแขนงหนึ่งที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของชาวไทยภาคอีสาน  เนื้อหาส่วนใหญ่ของกลอนลำได้กล่าวถึงวรรณกรรมประเภทคำสอนทางพุทธศาสนา  เรื่องราววรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน  ให้ผู้ฟังอยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม

นอกจากนี้กลอนลำยังได้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการณรงค์ทางด้านลัทธิการเมือง  การแสดงแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมืองเพื่อสื่อถึงความไม่เป็นธรรมทางสังคมสื่อไปถึงผู้มีอำนาจปกครองรัฐ  และเพิ่มแนวร่วมทางความคิด เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตามที่หมอลำต้องการ  ขณะเดียวกันยังพบว่า หมอลำยังถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐในการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามนโยบายในวาระต่างๆด้วย.


(ดาวโหลดไฟล์ต้นฉบับได้่ที่นี้)