ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของผู้สื่อข่าวที่ทำข่าวการชุมนุมของผู้ชุมนุม กลุ่มเสื้อเหลืองและเสื้อแดง-นางสาววรนารี โฆษจันทร

เรื่อง :ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของผู้สื่อข่าวที่ทำข่าวการชุมนุมของผู้ชุมนุมกลุ่มเสื้อเหลืองและเสื้อแดง
ผู้ศึกษา :    นางสาววรนารี  โฆษจันทร
กรรมการที่ปรึกษา :    นายประสงค์   เลิศรัตนวิสุทธิ์
ปี : 2552

บทคัดย่อ

สืบเนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ชุมนุมสองกลุ่มใหญ่ที่ชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง คือ “กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย”  (พธม.) และ “กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ”  (นปช.)  แต่กลับพบว่าการทำงานของ “ผู้สื่อข่าว”มีปัญหาและอุปสรรคในการนำเสนอข่าว รวมถึงการถูกคุกคามการปฏิบัติหน้าที่หลายรูปแบบ ทั้งการด่าทอด้วยถ้อยคำที่รุนแรง หยาบคาย การทำร้ายร่างกายและทรัพย์สิน การกดดันการนำเสนอข่าว รวมถึงความไม่ปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ จนหลายครั้งที่องค์กรวิชาชีพอย่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยต้องออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ผู้ชุมนุมเคารพการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

ดังนั้นในการศึกษารายงานทางวิชาการครั้งนี้จึงต้องการรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของ “ผู้สื่อข่าว”  ท่ามกลางการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีความรุนแรงต่อเนื่องมาเป็นลำดับ   โดยประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้เพื่อที่จะได้หาแนวทางในการแก้ปัญหาอุปสรรค อันจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างอิสระ ไม่มีความกดดันและได้รับความปลอดภัยใน รวมถึงสามารถนำเสนอข่าวข้อเท็จจริงได้อย่างรอบด้าน  

สำหรับวิธีการศึกษาและหาข้อมูลในครั้งนี้ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก “ผู้สื่อข่าว”ส่วนภูมิภาคจำนวน 3 คน และ “ผู้สื่อข่าว”ส่วนกลางประกอบด้วยผู้สื่อข่าววิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์จำนวน 8 คน โดยสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคที่ได้รับขณะปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งสัมภาษณ์ถึงข้อเรียกร้องที่มีต่อหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรวิชาชีพอย่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในการที่จะให้เข้ามามีบทบาทและดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของ “ผู้สื่อข่าว”ในขณะปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้จากผลการศึกษาพบว่า “ผู้สื่อข่าว” ส่วนกลางได้รับความกดดัน มีความไม่ปลอดภัยและถูกคุกคามขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน  หลายครั้งที่ส่งผลต่อการนำเสนอข่าวทำให้ไม่สามารถนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ เพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของตนเองเป็นสำคัญด้วย นอกจากนี้ส่วนใหญ่เรียกร้องให้หน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรวิชาชีพเข้ามามีบทบาทให้มากกว่าปัจจุบัน เพื่อช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเรียบร้อย

 

(ดาวโหลดไฟล์ต้นฉบับได้ที่นี้)