บทบาทสื่อมวลชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเปรียบเทียบการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และ หนังสือพิมพ์ข่าวสด-นางสาววรลักษณ์ ศรีใย

เรื่อง :    บทบาทสื่อมวลชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :  ศึกษาเปรียบเทียบการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และ   หนังสือพิมพ์ข่าวสด
ผู้ศึกษา :    นางสาววรลักษณ์  ศรีใย
กรรมการที่ปรึกษา :    นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
ปี : 2552

บทคัดย่อ

ถึงแม้สังคมจะตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นดังกล่าวที่รุนแรง ขึ้นทุกขณะ   แต่คนในสังคมก็ยังไม่ให้ความสำคัญหรือหันมาช่วยกันรักษา หรือร่วมกันรักษาธรรมชาติที่ลดน้อยลงไปทุกวัน  ในฐานะของหน่วยงานที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเห็นว่า เครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจกับปัญหานี้ คือการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน

ดังนั้น จึงคิดว่าควรจะศึกษานโยบายของสื่อในการนำเสนอข่าว สกู๊ป และบทความที่มีเนื้อหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงศึกษาประเด็นและคุณลักษณะของเนื้อหาที่นำเสนอโดยได้ดำเนินการศึกษา เปรียบเทียบการนำเสนอข่าวและบทความด้านสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์2 ฉบับคือหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และหนังสือพิมพ์ข่าวสด ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน คือระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 และสัมภาษณ์หัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับ  ซึ่งมีหน้าที่ในการตัดสินใจเลือกข่าวนำเสนอ

ผลที่ได้รับจากการศึกษา พบว่าในช่วง 3 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์จะนำเสนอข่าวและบทความสิ่งแวดล้อมรวมทั้งหมด 167 เรื่อง ในขณะที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนำเสนอ 109 เรื่อง แต่เมื่อพิจารณาถึงที่มาของแหล่งข่าวแล้วพบว่า หนังสือพิมพ์ข่าวสดมีแหล่งที่มาของข่าวหลากหลายกว่า ในขณะที่เดลินิวส์จะเน้นแหล่งข่าวที่เป็นภาครัฐเสียส่วนใหญ่ ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ

จากผลการศึกษาดังกล่าวเป็นไปได้ไหมว่าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับจะมีผู้สื่อข่าว ที่ติดตามข่าวสิ่งแวด ล้อม เพื่อจะได้ติดตามข้อมูลในด้านต่างๆ พร้อมทั้งมีแหล่งข่าว  เพื่อรับรู้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น และสื่อมวลชนจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

(ดาวโหลดไฟล์ต้นฉบับได้ที่นี้)