การใช้เงินเป็นตัวนำการเสนอข่าวขององค์กรผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น- นางสาววริษฐา ภักดี

เรื่อง :การใช้เงินเป็นตัวนำการเสนอข่าวขององค์กรผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น
ผู้ศึกษา :    นางสาววริษฐา   ภักดี
กรรมการที่ปรึกษา :    นายประสงค์   เลิศรัตนวิสุทธิ์
ปี : 2552

บทคัดย่อ

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น คือ หนังสือพิมพ์ที่เกิดขึ้นตามความต้องการและตอบสนองผลประโยชน์ของสังคมท้องถิ่นนั้นๆโดยตรง ไม่ใช่เกิดจากเจตจำนงของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ โดยพื้นฐานทางความคิดของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาจากจิตสำนึกของคนท้องถิ่นที่มุ่งแสวงหาความถูกต้องในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมท้องถิ่นนั้น ดังนั้นการผลิตสื่อออกมาในรูปหนังสือพิมพ์จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเหตุการณ์ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในรูปแบบข่าว บทความ ที่วิจารณ์เหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้รับรู้และรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือเสนอความคิดเพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่น

จากการที่องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักในท้องถิ่น จึงได้มีการตั้งงบประมาณในการสนับสนุนสื่อมวลชนในระดับหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือ กลับพบว่าบางหน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างฟุ่มเฟือย และเป็นช่องว่างให้สื่อมวลชนบางกลุ่มเรียกร้องค่าตอบแทน  ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนด้วยสิ่งของหรือด้วยเงินก็ตาม จึงเป็นจุดอ่อนของหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทำให้สื่อถูกครอบงำได้ง่าย  นอกจากนี้ในบางครั้งหน่วยการราชการมีการยัดเยียดเงินเพื่อปิดบังซ้อนเร้นข้อผิดพลาดและผลประโยชน์ของผู้นำหน่วยงาน ทำให้สื่อเกิดความเคยชินที่จะได้รับค่าตอบแทนเมื่อมีการนำเสนอข่าว

การศึกษาเรื่องการใช้เงินเป็นตัวนำการเสนอข่าวขององค์กรผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสภาพการณ์และปัญหาที่แท้ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวคิดของผู้ที่สนใจเข้าสู่วิชาชีพสื่อสารมวลชนสิ่งพิมพ์ระดับท้องถิ่น จากการศึกษาพบว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีช่องทางรายได้ส่วนใหญ่จากการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ทำให้เป็นจุดอ่อนของสื่อท้องถิ่นที่หน่วยงานต่างๆใช้ในการครอบงำเพื่อให้สื่อทำตามที่ตนต้องการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไม่ลงข่าวในเชิงลบ หรือการบิดเบือนข่าวในกรณีที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น ซึ่งการเกิดวัฒนธรรมเช่นนี้ก็เนื่องจากการทำหน้าที่สื่อมวลชนท้องถิ่นมีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและรักษาจรรยาบรรณาของการเป็นสื่อมวลชนท้องถิ่นจึงควรมีการจัดสวัสดิการจากสมาคมวิชาชีพและเสนอช่องทางการทำหน้าที่เป็นนักข่าวส่วนกลางเพื่อเป็นการหารายได้เพิ่มขึ้น

(ดาวโหลดไฟล์ต้นฉบับได้ที่นี้)