อิทธิพลข่าวหนังสือพิมพ์กับการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นกรณีศึกษา : หุ้นบริษัท ปิคนิค คอปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) -นายสุภชัย ปกป้อง

เรื่อง :    อิทธิพลข่าวหนังสือพิมพ์กับการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นกรณีศึกษา : หุ้นบริษัท ปิคนิค คอปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้ศึกษา :    นายสุภชัย ปกป้อง
กรรมการที่ปรึกษา :    นายปกป้อง  จันวิทย์
ปี : 2552

บทคัดย่อ


การศึกษาเรื่อง“อิทธิพลข่าวหนังสือพิมพ์กับการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นกรณีศึกษา:หุ้นบริษัท ปิคนิค คอปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรณีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับบริษัท ปิคนิค คอปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PICNI อันมีผลต่อความเคลื่อนไหวราคาหุ้นช่วงระหว่างปี 2546-2549 หลังปรากฏข่าวต่างๆของบริษัท ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์มากน้อยเพียงใด

จากการศึกษาเห็นได้ชัดว่าการนำเสนอข่าวดังกล่าว นับว่า อิทธิพลต่อราคาหุ้น PICNI เป็นอย่างมาก เห็นได้จากช่วงปี 2547 จนถึงต้นปี 2548 ข่าวที่ปรากฎเป็นเชิงบวกต่อบริษัท จนทำให้ราคาปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง ในทางตรงกันข้ามช่วงกลางปี 2548 จนถึงปลายปี 2549 ข่าวที่ปรากฎส่วนใหญ่เป็นเชิงลบ ทำให้ราคาหุ้น PICNI ปรับตัวลงอย่างรุนแรงเช่นกัน ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่าการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ มีอิทธิพลและเป็นส่วนชี้นำการตัดสินใจของนักลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

จากการศึกษาจึงทำให้มีข้อเสนอแนะเบื้องต้นว่า การนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ จำเป็นต้องมีการเกาะติดข้อมูลอย่างใกล้ชิดทั้งก่อนและหลังตีพิมพ์ข่าว การเพิ่มสัดส่วนข่าวเชิงสอบสวนสืบสวน เพื่อเจาะลึกบางประเด็นสำคัญอันมีผลต่อนักลงทุน หลีกเลี่ยงความสัมพันธ์อันเกินเลยระหว่างผู้สื่อข่าว และแหล่งข่าว เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของการโน้มเอียงหรือชี้นำข่าวเพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้ผู้สื่อข่าวให้มากยิ่งขึ้น เพื่อจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มที่เข้ามาหาผลประโยชน์อีกทางหนึ่ง

(ดาวโหลดไฟล์ต้นฉบับที่นี้)