ความสมดุลและเป็นธรรมของการเสนอข้อมูลข่าวสารของนิตยสารมติชนสุด สัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ในช่วงเดือนตุลาคม 2551-นางสาวอรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์

ความสมดุลและเป็นธรรมของการเสนอข้อมูลข่าวสารของนิตยสารมติชนสุด สัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ในช่วงเดือนตุลาคม 2551
ผู้ศึกษา :    นางสาวอรพิน   ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์
กรรมการที่ปรึกษา:     อาจารย์บรรยง   สุวรรณผ่อง
ปี : 2552

บทคัดย่อ

ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นหลังการขึ้นในระยะสองสามปีหลังเป็น ปรากฏการณ์ที่ได้ส่งผลสะเทือนให้คนในสังคมไทยเกิดความคิดเห็นทางการ เมืองอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ทำให้การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความสมดุลและความเป็น ธรรมในการนำเสนอข่าวสารโดยเฉพาะสื่อกระแสหลักซึ่งได้รับการยอมรับโดยเฉพาะ นิตยสารรายสัปดาห์ที่มีบทวิเคราะห์ทางการเมืองเป็นจุดขายทั้งมติชนสุด สัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ หากมีการนำเสนอข้อมูลไม่สมดุลและเป็นธรรมก็อาจส่งผลให้ผู้อ่านเกิดความโน้ม เอียงไปทางใดทางหนึ่งในสถานการณ์เลือกข้างได้

ทั้งนี้เพื่อหวังให้การทำหน้าที่ตามวิชาชีพสื่อมวลชนของนิตยสารทั้งสองฉบับ ดำเนินไปอย่างสมดุลและเป็นธรรม รวมทั้งเพื่อให้ทราบถึงจุดยืนในการนำเสนอข่าวของนิตยสารทั้งสองเพื่อง่ายต่อ การใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน

โดยการศึกษาเลือกวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาจากบทวิเคราะห์ทางการเมืองซึ่งมี ฉบับละประมาณ 7-10 บทความ ในช่วงเดือนตุลาคม 2551 ซึ่งเป็นช่วงที่มีความตึงเครียดทางการเมืองสูงช่วงหนึ่งระหว่างการชุมนุมของ กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาสำคัญช่วงหนึ่ง ที่แกนนำพันธมิตรฯกล่าวพาดพิงและโจมตีนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ด้วยโดยการ วิเคราะห์จะยึดข้อบังคับของสภาการหนังสือ พิมพ์แห่งชาติและหลักความสมดุลและเป็นธรรมในการนำเสนอข่าว   

ทั้งนี้ผลที่ได้รับจากการศึกษาปรากฏว่าในช่วงเวลาเดียวกัน นิตยสารทั้งสองฉบับมีการวิเคราะห์การเมืองไม่ต่างกันมากนัก แต่นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ซึ่งส่วนใหญ่มีจำนวนบทความทางการเมืองมากกว่าจะ มีความสมดุลและเป็นธรรมในการนำเสนอข่าวสารมากกว่านิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญกับบริบทอื่นๆนอกจากการเดินเกมการเมืองของคู่ แข่งทางการเมือง

(ดาวโหลดไฟล์ต้นฉบับที่นี้)